Pressmeddelande

Publicerad: 29 oktober 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ)

Stämman beslutade i enlighet med  styrelsen framlagt förslag om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  Beslutet biträddes av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Emissionen omfattar högst 470 000 teckningsoptioner av serie 2014/2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma företagsledningen i bolaget. Den verkställande direktören ska därvid ha rätt att teckna högst 120 000 teckningsoptioner. Övriga nuvarande och tillkommande personer i företagsledningen ska ha rätt att teckna högst 50 000 teckningsoptioner vardera (för närvarande ingår sex personer i företagsledningen, exklusive verkställande direktören).

Teckningsoptionerna emitteras till 2,90 kronor per teckningsoption, motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 8 oktober 2014 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 15,34 kronor.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 31 oktober 2017 till och med den 31 oktober 2019. Teckningskursen för aktie vid utnyttjanden av teckningsoption är 15,34 kronor, vilket motsvarar 130 procent av bolagets stängningskurs om 11,80 kronor på NGM Nordic MTF den 8 oktober 2014. Avsikten är dock att den personal som väljer att delta i incitamentsprogram 2014/2019 ska erhålla en premiesubvention genom att optionsköpare erhåller kontant extra ersättning motsvarande högst 50 procent av optionspremien efter avdrag för 58 procents schablonskatt, varvid ersättningen fördelas till lika delar på fem år och förutsätter att vederbörande är fortsatt verksam i Fortnox-koncernen och fortfarande innehar från Fortnox förvärvade optioner eller aktier förvärvade genom optionerna.

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 9 400 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda bolagets företagsledning ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.