Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 24 februari 2023|Senast uppdaterad: 21 mars 2023

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Fortnox
Av: Fortnox

For English version, see attachment. Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469–6291, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 mars 2023 klockan 14.00 hos Fortnox AB på Bollgatan 3 B, Växjö.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt  genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551)  och bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman  genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken onsdagen den 22 mars 2023,

dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att  poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 24 mars 2023.

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Fortnox hemsida,  www.fortnox.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda  senast den 24 mars 2023. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Fortnox AB (publ),  ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Fortnox AB – Poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som  är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear  Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/ . Sådana elektroniska röster måste avges  senast den 24 mars 2023.

Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit senast den 24 mars 2023  enligt ovan behöver inte anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även som  anmälan till stämman.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman  fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid årsstämman ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken onsdagen  den 22 mars 2023,

dels anmäla sig till stämman senast fredagen den 24 mars 2023.

Anmälan till stämman ska ske via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/ eller per post till Fortnox AB  (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. I anmälan ska namn, person eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Om  fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska  personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Sker deltagande  med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt  på bolagets webbplats www.fortnox.se samt på bolagets kontor, Bollgatan 3 B, Växjö.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att  anmäla sig till stämman (eller avge sin poströst), låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir  upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 22 mars 2023. Sådan  registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens  rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har  begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 24 mars 2023 kommer  att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och  koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen  och koncernbalansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

11. Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor

12. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

13. Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

15. Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande på stämman

Valberedningen för Fortnox AB (publ) har inför årsstämman 2023 bestått av, styrelsens ordförande, Olof  Hallrup, Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Mathias Svensson, utsedd av First Kraft AB  (även valberedningens ordförande) och Peter Nichols, utsedd av Vor Capital LLP. Tillsammans representerar  First Kraft AB, Swedbank Robur Fonder AB och Vor Capital LLP cirka 30 procent av det totala röstetalet i  Fortnox AB.

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Maria Arnoldsson.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,12 kronor per aktie samt att avstämningsdag för  erhållande av utdelning ska vara den 3 april 2023. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas  utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 april 2023.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och  att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

Punkt 11 – Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden fram till och med årsstämma 2024 ska utgå med  belopp som, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på valberedningens förslag och  kommittéernas föreslagna sammansättning uppgår till totalt 2 297 000 kronor, vilket innebär en höjning  med cirka 3 procent jämfört med föregående år. Arvodet föreslås fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande 720 000 kronor; var och en av de övriga ledamöterna 310 000 kronor; ordförande i  revisionsutskottet 129 000 kronor; ledamot i revisionsutskottet 52 000 kronor; ordförande  ersättningsutskottet 52 000 kronor samt ledamot i ersättningsutskottet 26 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Frick, Lena Glader, Magnus Gudéhn, Olof  Hallrup och Per Bertland, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare  föreslår valberedningen omval av Olof Hallrup som ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det auktoriserade  revisionsbolaget KPMG AB omväljs som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet  av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn  Dan Beitner.

Punkt 13 – Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget även inför årsstämman 2024 ska ha en  valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte  styrelseordföranden. Om någon av de tre aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen,  ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen  på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett respektive ledamot ska  offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear  Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2023. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna  enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren. Om en ledamot  inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,  ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i  valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Om aktieägare  som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedda  ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl  föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella  förändringar i röstetalet ägt rum eller att förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.  Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämmoordförande,  styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordförande samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt, i  förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman  lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2025. Valberedningen  ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att  valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som  valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen  avslutas när den nästkommande valberedningen har offentliggjorts.

Punkt 14 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över  ersättning för räkenskapsåret 2022. Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fortnox.se.

Punkt 15 – Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under  programmet

Styrelsen för Fortnox AB (publ) (”Fortnox” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar om att införa  ett långsiktigt aktiesparprogram för nuvarande och framtida fastanställda (”Anställda”) inom Fortnox koncernen (Fortnox Employee Share Savings Plan, "ESSP 2023").

1. Bakgrund och motiv

En extra bolagsstämma den 21 oktober 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av  ett långsiktigt aktiesparprogram ”ESSP 2022” till alla Anställda inom koncernen. Programmet mottogs  positivt och fler än 60 procent av de Anställda valde att delta i programmet. Styrelsen har utvärderat  deltagande i och de initiala effekterna av aktiesparprogrammet och föreslår att årsstämma beslutar om ett  nytt aktiesparprogram med motsvarande villkor.

Syftet med ESSP 2023 är att skapa aktieägarvärde och förstärka intressegemenskapen mellan deltagarna i  programmet och Fortnoxs övriga aktieägare. ESSP 2023, tillsammans med tidigare program, bedöms vidare  öka dels Fortnoxs möjligheter att kunna behålla och rekrytera kvalificerad personal till Fortnox-koncernen,  dels de Anställdas intresse och engagemang för Fortnoxs verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av detta  gör styrelsen bedömningen att ESSP 2023 kommer ha en positiv inverkan på Fortnox-koncernens framtida  utveckling och därmed gynna såväl aktieägarna som de Anställda i Fortnox.

Styrelsen kommer efter att ha utvärderat deltagande i och effekterna av aktiesparprogrammen ta ställning  till om nya aktiesparprogram med liknande villkor ska föreslås. Styrelsen avser även att vid behov  återkomma på efterföljande årsstämmor med förslag att styrelsen bemyndigas besluta om ytterligare  förvärv av egna aktier för överlåtelse till deltagarna i såväl ESSP 2022 som ESSP 2023 och eventuella  ytterligare aktiesparprogram samt tillhörande förvärv och överlåtelser av aktier för säkring av sociala  avgifter för sådana program.

2. Förslagets beredning

Styrelsens förslag till årsstämman rörande ESSP 2023 har utarbetats av ersättningsutskottet tillsammans  med externa rådgivare, i enlighet med styrelsens riktlinjer och efter diskussioner med större aktieägare.  Styrelsen har, efter rekommendation från ersättningsutskottet, beslutat att föreslå ESSP 2023 till årsstämman för beslut i enlighet med nedanstående förslag.

3. Styrelsens förslag till beslut

För att bibehålla största möjliga flexibilitet föreslår styrelsen därmed, i enlighet med ersättningsutskottets  rekommendation, att årsstämman beslutar:

(i) om ett långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2023) i enlighet med nedanstående villkor i punkten A.,

(ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i Fortnox på Nasdaq Stockholm samt  att förvärvade egna aktier får i) överlåtas vederlagsfritt till deltagare i ESSP 2023 och ESSP 2022,  samt ii) överlåtas för att säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter i enlighet  med villkoren i punkterna B.–D. nedan; samt

(iii) för den händelse erforderlig majoritet enligt punkterna B.–D. nedan inte kan uppnås, att Fortnox  ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med villkoren i punkten E. nedan.

A. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2023)

a) ESSP 2023 riktar sig till Anställda inom Fortnox-koncernen, som beräknas bestå av cirka 764 anställda.

b) ESSP 2023 innebär att Anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier i  Fortnox (”Sparaktier”) under en period om tolv (12) månader (”Sparperioden”), av Fortnox eller  av annat bolag inom Fortnox-koncernen, eller av anvisad tredje part, vederlagsfritt erhålla  tilldelning av aktier i Fortnox. För varje Sparaktie kommer Anställda som deltar i ESSP 2023 ha  möjlighet att, efter en treårig inlåsningsperiod från den tidpunkt då Sparaktier förvärvas för  deltagarnas räkning (”Inlåsningsperioden”), erhålla tilldelning av en aktie i Fortnox  (”Matchningsaktie”).

c) Den högsta summa som varje Anställd som deltar i ESSP 2023 månatligen får investera, normalt  sett genom månatligt sparande, har differentierats med hänsyn till position, ansvar och  arbetsprestation inom koncernen och deltagarna har därmed delats in i fem olika kategorier:

Kategori A – Anställda

Kategori B – Chefer och nyckelmedarbetare

Kategori C – Medlemmar i koncernens ledning

Kategori D – vice VD

Kategori E – VD

d) Den maximala summa som varje kategori ovan får investera under Sparperioden, liksom det  maximala antalet deltagare i varje kategori framgår av tabellen nedan.

Maximal månatlig investering under  Sparperioden (SEK)

Kategori A – inte fler än 655 personer

1 500

Kategori B – inte fler än 100 personer

4 000

Kategori C – inte fler än 7 personer

15 000

Kategori D – inte fler än 1 person

30 000

Kategori E – inte fler än 1 person

50 000

e) Anställda får endast delta i ESSP 2023 om de investerar motsvarande minst 500 kronor månatligen  under Sparperioden.

f) En Anställds investering kommer att användas för att kvartalsvis under Sparperioden förvärva så  många hela Sparaktier som kan förvärvas med den Anställdes vid förvärvstidpunkten ackumulerade investering.

g) Förvärv av Sparaktier för den Anställdes räkning kommer att genomföras på Nasdaq Stockholm och  överföras till den Anställdes depåkonto.

h) En förutsättning för att den Anställde ska ha möjlighet att erhålla Matchningsaktier är, med vissa  specifika undantag, att han eller hon är Anställd inom Fortnox-koncernen under hela  Inlåsningsperioden samt att den Anställde, under Inlåsningsperioden, har behållit Sparaktier som  förvärvats inom ramen för ESSP 2023. Sparaktier som har avyttrats före utgången av en  Inlåsningsperiod ska således inte tas med i beräkningen vid bestämmande av eventuell tilldelning  av Matchningsaktier.

i) Matchningsaktier kommer tilldelas efter Inlåsningsperioden vilken uppgår till tre år från tiden för  förvärvet av Sparaktierna.

j) Styrelsen eller styrelsens ersättningsutskott ska äga rätt att fastställa de närmare villkoren för ESSP  2023 inom ramen för de huvudsakliga villkoren för ESSP 2023 som beslutas av årsstämman.  Styrelsen får i samband därmed göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla särskilda lokala  regler eller rådande marknadsvillkor utanför Sverige.

k) Om det sker betydande förändringar i Fortnox-koncernen eller på marknaden som, enligt  styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Matchningsaktier enligt ESSP  2023 blir orimliga, ska styrelsen även äga rätt att besluta om en reducerad tilldelning av  Matchningsaktier, eller att ingen tilldelning av Matchningsaktier alls ska ske, för ESSP 2023 eller för  deltagare i ESSP 2023 verksamma inom en viss affärsenhet eller jurisdiktion.

l) Deltagande i ESSP 2023 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda  jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga  administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

m) Antalet Matchningsaktier omräknas till följd av eventuell fondemission, split, företrädesemission  och/eller andra liknande bolagsåtgärder på det sätt som styrelsen anser lämpligt för att erhålla ett  tillfredsställande resultat.

n) Tilldelning av Matchningsaktier i Fortnox kan inte ske under sådan period då handel med aktier i  Bolaget är förbjuden enligt Marknadsmissbruksförordningen eller annan vid var tid gällande  motsvarande lagstiftning.

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier i Fortnox på Nasdaq  Stockholm

I syfte att i) säkerställa leveranser av aktier till deltagare i ESSP 2023 och ESSP 2022, samt ii) säkra därmed  sammanhängande kostnader för sociala avgifter, enligt punkterna C.–D. nedan föreslår styrelsen att  årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier i Fortnox på följande villkor.

a) Förvärv av aktier i Fortnox får endast ske på Nasdaq Stockholm.

b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2024.

c) Högst 449 456 aktier i Fortnox får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i  ESSP 2023 enligt punkterna C.–D. nedan.

d) Högst 238 922 aktier i Fortnox får förvärvas för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i ESSP  2022 i enlighet med de villkor som beslutades på den extra bolagsstämman den 21 oktober 2022,  samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader enligt punkt D. nedan.

e) Totalt får således högst 688 378 aktier i Fortnox förvärvas med stöd av detta bemyndigande.

f) Förvärv av aktier i Fortnox på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq  Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och  lägsta säljkurs.

C. Beslut om överlåtelser av förvärvade egna aktier till deltagare i ESSP 2023

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att överlåtelse av förvärvade egna aktier i Fortnox får ske på  följande villkor.

a) Högst 342 000 aktier i Fortnox får överlåtas till deltagare i ESSP 2023.

b) Överlåtelse av aktier till deltagare i ESSP 2023 ska ske vederlagsfritt och genomföras vid den  tidpunkt som anges i villkoren för ESSP 2023.

c) Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier i Fortnox ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,  tillkomma sådana personer inom Fortnox-koncernen som deltar i ESSP 2023. Vidare ska  dotterbolag till Fortnox, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt  förvärva aktier i Fortnox, varvid sådant dotterbolag ska vara skyldigt att, i enlighet med villkoren  för ESSP 2023, omgående överlåta aktierna till sådana personer inom Fortnox-koncernen som  deltar i ESSP 2023.

d) Antalet aktier i Fortnox som kan komma att överlåtas inom ramen för ESSP 2023 omräknas till följd  av eventuell fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder på  det sätt som styrelsen anser lämpligt för att erhålla ett tillfredsställande resultat.

Överlåtelse ska kunna ske av högst 342 000 aktier som förvärvats enligt punkten B. ovan. Sammanräknat  med de antal aktier som kan överlåtas under punkten D. nedan kan totalt högst 449 456 aktier överlåtas  inom ramen för ESSP 2023.

D. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier för att säkra betalning av sociala  avgifter

I syfte att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga  till ESSP 2023 och ESSP 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att överlåta  egna aktier i Fortnox på följande villkor.

a) Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade  kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

b) Överlåtelse får ske med det antal aktier som erfordras för att Fortnox ska kunna säkra kostnader,  inklusive sociala avgifter hänförliga till ESSP 2023 och ESSP 2022, dock totalt högst 164 578 aktier,  varav högst 107 456 aktier hänförliga till ESSP 2023 och högst 57 122aktier hänförliga till ESSP 2022.

c) Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut,  med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar  börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig  avvikelse som styrelsen finner lämplig.

d) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2024.

e) Antalet aktier som överlåts för att säkra kostnader hänförliga till ESSP 2023 och ESSP 2022 kan  komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och/eller  sammanläggning av aktier, företrädesemissioner eller liknande händelser som påverkar antalet  aktier i Fortnox.

E. Beslut om ingående av aktieswapavtal med tredje part

För den händelse erforderlig majoritet för punkterna B.–D. ovan ej uppnås, föreslår styrelsen att  årsstämman beslutar om att den finansiella exponeringen avseende ESSP 2023 och ESSP 2022 ska kunna  säkras genom att Fortnox ingår aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den  tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Fortnox till Anställda som deltar i ESSP  2023 och ESSP 2022.

4. Programmets omfattning, effekter på nyckeltal, utspädning och kostnader

ESSP 2023 förväntas omfatta högst 449 456 aktier, vilket motsvarar cirka 0,07 procent av det totala antalet  utestående aktier i Fortnox. Beviljade men ännu inte utnyttjade tilldelningsbara rätter till aktier inom ramen  för tidigare långsiktiga incitaments- och aktiesparprogram uppgår till cirka 0,09 procent av det totala antalet  utestående aktier i Fortnox. Bolagets incitaments- och aktiesparprogram påverkan på nyckeltal är endast  marginell.

ESSP 2023 kommer att resultera i att värdet av Matchningsaktierna redovisas som personalkostnader i  resultaträkningen under Inlåsningsperioden i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala  avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen enligt UFR 7 under Inlåsningsperioden. Storleken på  dessa kostnader kommer att beräknas utifrån Bolagets aktiekursutveckling under Spar- och  Inlåsningsperioden och tilldelningen av Matchningsaktier. Baserat på antagandet att (i) aktiekursvärdet vid  förvärvstillfället är 55 kronor, (ii) en maximal tilldelning av Matchningsaktier äger rum, (iii)  personalomsättningen är noll procent per år samt, (iv) alla deltagare gör en investering upp till det maximala  beloppet samt har kvar hela sitt innehav under programmets löptid, uppskattas den totala kostnaden uppgå  till cirka 18,8 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Nettokostnaderna för utgående sociala avgifter,  med antagande om (i) en aktiekurs om 55 kronor vid inköpstidpunkten av aktier för det  hedgingarrangemang som beskrivs i D. ovan, och (ii) en kursuppgång under programmets löptid beräknas  uppgå till maximalt cirka 5,9 miljoner kronor.

Kostnaderna bör ses i förhållande till Bolagets totala kostnader för löner och ersättningar, som för senast  rapporterade tolvmånadersperioden fram till 31 december 2022 uppgick till 481 miljoner kronor inklusive  sociala avgifter. Administrativa kostnader för ESSP 2023 har uppskattats till högst 1,5 miljoner kronor.  Baserat på ovanstående antaganden uppgår kostnaderna för ESSP 2023, inklusive sociala avgifter, till cirka  5,5 procent av Bolagets totala kostnader för löner och ersättningar för senast rapporterade  tolvmånadersperioden. De högst 107 456 aktier som primärt kan överlåtas på Nasdaq Stockholm till  täckande av sociala avgifter medför ingen utspädningseffekt på vinst per aktie, då dessa överlåts till rådande  marknadspris.

5. Villkor

Stämmans beslut om ESSP 2023 enligt punkten A. ovan är villkorat av att stämman antingen beslutar i  enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna B.–D. ovan eller i enlighet med styrelsens förslag enligt  punkten E. ovan.

6. Majoritetsregler

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A. ovan erfordrar en majoritet om mer än  hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt  punkterna B.–D. ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de  avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt  punkt E. ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Överlåtelser av aktier i Fortnox utgör ett led för att åstadkomma det föreslagna ESSP 2023. Därför, och mot  bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Fortnox och aktieägarna att deltagarna  i ESSP 2023 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Fortnox.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett  eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas  företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan  utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10  procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Emissionerna ska ske till  marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall,  och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller  eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas  företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller  delar av andra företag eller verksamheter.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två  tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig  skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på  dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska  situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den  integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 609 744 700 aktier och röster i bolaget. Fortnox  aktuella innehav av egna aktier uppgår till 27 962 aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier. Antalet  utestående röstberättigade aktier uppgår således till 609 716 738.

Handlingar

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, poströstningsformulär samt  fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast  från och med torsdagen den 9 mars 2023 att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Bollgatan  3 B, Växjö samt på bolagets webbplats www.fortnox.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas  till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram  på årsstämman.

_____________________

Växjö i februari 2023

Styrelsen i Fortnox AB (publ)

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.