Pressmeddelande

Publicerad: 25 april 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Information till Fortnox aktieägare

Den 22 april 2016 förlängde Visma acceptfristen i sitt erbjudande till aktieägarna i Fortnox till den 20 maj 2016 till följd av en förlängd prövning av erbjudandet vid Konkurrensverket. Eftersom Vismas erbjudande inte har förklarats ovillkorat, utan förlängts på oförändrade villkor, har aktieägare i Fortnox som accepterat erbjudandet rätt att delta och rösta för sina aktier vid den extra bolagsstämman den 4 maj respektive årsstämman den 13 maj 2016.

Ägare som önskar delta i dessa bolagsstämmor måste anmäla sin avsikt att delta på det sätt som framgår av kallelserna till dessa stämmor. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste också på sedvanligt sätt, i god tid före avstämningsdagen för deltagande i dessa stämmor, kontakta sina respektive förvaltare för att låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För ytterligare information hänvisas till kallelserna till respektive bolagsstämma:

Extra bolagsstämma, 4 maj 2016

Årsstämma, 13 maj 2016

För ytterligare information kontakta:

Karin Korpe, Vice VD Fortnox, 073-366 04 00, karin.korpe@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.