Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 26 april 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari – mars 2016

Rekordhög tillväxt och dubblerat resultat

Inledningen på 2016 har fortsatt i samma höga tempo som avslutningen på 2015. Nettoomsättningen ökade med drygt 42 procent till 39,5 Mkr. Det är den högsta tillväxttakten för bolaget under ett enskilt kvartal sedan första kvartalet 2013.

Regeringen och konjunkturinstitut vittnar om en hög aktivitet i den svenska ekonomin. Jag kan bara instämma. Tillströmningen av nya kunder var under kvartalet mycket god. Den 31 mars hade Fortnox över 126 000 kunder. Det är en ökning med över 11 000 bara sedan årsskiftet. Det innebär att vi fortsätter att ta marknadsandelar. De nya kunderna kommer dels via våra byråpartners, dels genom direktförsäljning.

Den starka försäljningsutvecklingen beror också på att allt fler av våra befintliga kunder väljer att köpa flera tjänster från oss. Vi arbetar också aktivt med att göra kunderna medvetna om vårt breda utbud av tjänster. Vår mission är att vara småföretagarnas bästa vän - inte bara i ord utan också genom att tillhandahålla ett komplett utbud av molnbaserade administrativa tjänster som gör livet enklare för de mindre företagen.

Glädjande är också att Fortnox Plustjänster, exempelvis fakturatolkning och e-faktura, fortsätter att attrahera allt fler användare. Försäljningen var under det första kvartalet den högsta hittills.

Sammantaget uppgick orderstocken till rekordhöga 130 Mkr vid kvartalets slut.

Vår faktura- och reskontraservice i dotterbolaget Nox Finans, som introducerades våren 2015, har nu fått sitt genombrott. Intresset för tjänsten är mycket stort och under kvartalet skedde en snabb volymtillväxt.

Genom det strategiska samarbete med finansbolaget Aros Kapital, som tillkännagavs i februari, får vi ytterligare möjlighet att erbjuda mindre företag flera olika finansieringslösningar. Aros Kapital är specialiserat på företagsfinansiering inom factoring, företagslån och inkasso. Bolaget har Finansinspektionens tillstånd som kreditmarknadsbolag. Det innebär att Aros Kapital även kan ta emot inlåning från allmänheten.

Samarbetet har redan resulterat i ytterligare två finansieringsalternativ för Fortnox kunder, företagslån och fakturaköp. Vi har höga förväntningar på samarbetet med Aros Kapital och märker också att det finns ett stort intresse för tjänsterna bland våra kunder.

I april, efter periodens utgång kommunicerade vi ytterligare en lansering, Digital Aktiebok, i samarbete med UC. Genom att registrera företagets aktiebok i denna tjänst förvaras aktiebreven digitalt. Detta motverkar det växande problemet med bolagskapningar och minimerar risken för att drabbas av denna typ av brottslighet. För att ytterligare stärka denna tjänst görs dagliga kontroller mot Bolagsverket.

Fortnox är först ut med att kunna erbjuda denna tjänst som en integrerad del av företagets affärssystem. Tjänsten planeras att lanseras under sommaren 2016.

Under kvartalet tecknades även ett utökat samarbetsavtal med med LRF Konsult, som är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsbyrå, med mer än 75 000 kunder, företrädesvis inom den gröna sektorn. Samarbetet gör att LRF Konsult kunder får tillgång till Fortnox tjänster. Det har redan bidragit till ny försäljning.

Den starka inledningen på året gjorde att koncernens rörelseresultat mer än fördubblades till 6,1 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15,3 procent. Viktigt att notera är att häri ingår engångskostnader för konsultation av finansiell rådgivare, en så kallad fairness opinion med anledning av Vismas uppköpserbjudande av Fortnox. Exklusive denna var koncernens rörelsemarginal 17,7 procent.

Det är fortfarande en bit kvar till vårt mål om en rörelsemarginal på 20 procent, vilket förklaras av fortsatta uppbyggnadskostnader i vårt dotterbolag Nox Finans. Moderbolaget, som omfattar all verksamhet utom Nox Finans, redovisar en rörelsemarginal väl i nivå med vårt mål, eller 20,5 procent, inklusive ovan nämnda engångskostnad.

Med hjälp av en stark orderstock, flera nya spännande tjänster fortsatt tillflöde av kunder finns förutsättningar för att vi ska kunna uppfylla våra finansiella mål.

Sara Arildsson

Verkställande direktör

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.