Pressmeddelande

Publicerad: 20 februari 2013|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Kallelse

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken på avstämningsdagen lördagen den 16 mars 2013 (notera att avstämningsdagen är en lördag, varför införande i aktieboken måste vara verkställd senast fredagen den 15 mars 2013), samt har anmält sig till stämman senast kl 12.00 måndagen den 18 mars 2013. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 15 mars 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se . I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.

1.     Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd

3.     Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4.     Val av en eller två justeringsmän

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7.     Beslut

a.     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b.     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c.     om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8.   Beslut om antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter för kommande räkenskapsår

9.     Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10.  Val av styrelse och revisor

11. Avslutning

Punkt 7b

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,10 kronor per aktie samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 27 mars 2013. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 3 april 2013.

Punkt 8 och 10

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter. Till styrelseledamöter föreslås nyval av Arne Karlsson och Leif Johansson, samt omval av Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Olof Hallrup, Erik Fjellborg.

Auktoriserade revisorn Åke Andersson, Ernst & Young och Godkända revisorn Victoria Rodin, Andersson & Co föreslås som ordinarie revisorer.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och med torsdagen den 1 mars 2013 att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Framtidsvägen 10A, Växjö, samt på bolagets webbplats www.fortnox.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Växjö i februari 2013

Styrelsen för Fortnox AB

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.