Pressmeddelande|Regulatoriskt|25 oktober 2018

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Fortnox AB (publ) (org. nr 556469-6291) kallas härmed, efter begäran av First Kraft AB som äger mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget, till extra bolagsstämma tisdagen den 13 november 2018 klockan 10.00 hos Fortnox AB på Bollgatan 3B, Växjö.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 7 november 2018 samt har anmält sig till stämman senast onsdagen den 7 november 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 7 november 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske via http://anmalan.vpc.se/fortnox2018x/,
per post till Fortnox AB (publ), Att: Roger Hartelius, Box 427, 351 06 Växjö,
per telefon 0470-78 50 29 på vardagar mellan kl. 10.00 och 16.00,
per e-post till ir@fortnox.se.

I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängliga via http://anmalan.vpc.se/fortnox2018x/.

Förslag till dagordning

1.     Val av ordförande vid stämman

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd

3.     Godkännande av dagordning

4.     Val av en eller två justeringsmän

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.     Val av styrelse

7.     Stämmans avslutande

**Punkt 6
**First Kraft AB har uppgett att förslag till ny styrelse kommer att presenteras före den extra bolagsstämman.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt
Punkten 6 i ovanstående förslag till dagordning anger det ärende som First Kraft AB har begärt ska behandlas vid stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Växjö, 25 oktober 2018
Styrelsen för Fortnox AB (publ)

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.