Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 25 april 2024

Styrelsen i Fortnox beslutar om återköp av aktier

Bild Fortnox
Av: Bild Fortnox

Styrelsen för Fortnox AB (publ) har idag, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 11 april 2024, beslutat om förvärv av egna aktier i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Fortnox långsiktiga aktiesparprogram ESSP 2024 samt ESSP 2023± och säkerställa därtill kopplade kostnader för sociala avgifter. 

Förvärv av egna aktier kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024. Förvärv får ske av högst 649 654 aktier (eller 0,15 procent av Fortnox aktier) och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Förvärv kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. Förvärv kommer att verkställas av värdepappersföretag eller kreditinstitut på uppdrag av Fortnox.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Fortnox till 609 744 700 aktier, varav antalet aktier i eget förvar uppgår till 183 617 aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att rapporteras till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

För fullständigt bemyndigande, som beslutades om av den extra bolagsstämman, se www.fortnox.se .

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 14.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Roger Hartelius, CFO

Telefon: + 46 (0) 70-301 70 08

E-post: roger.hartelius@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.