Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 8 mars 2021

Beslut vid extra bolagsstämma i Fortnox

Fortnoxhusen i Växjö
Av: Fortnoxhusen i Växjö

Fortnox AB (publ) har idag 8 mars 2021 hållit extra bolagsstämma. I syfte att möjliggöra förvärvet av Offerta Group AB beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att genomföra nyemission av aktier.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

I syfte att möjliggöra förvärvet av Offerta Group AB beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma och med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission av högst 682 177 aktier. Betalningen av aktier vid nyemission med stöd av detta bemyndigande ska kunna erläggas helt eller delvis genom kvittning.

Extrastämmans beslut i dess helhet framgår av det stämmoprotokoll som kommer publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox
Telefon: 072 – 369 73 50
E-post: tommy.eklund@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.