Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 15 februari 2023

Styrelsen i Fortnox beslutar om återköp av aktier

Fortnox
Av: Fortnox

For English version, scroll down. Styrelsen för Fortnox AB (publ) har idag, med stöd av det bemyndigande som lämnades av den extra bolagsstämman den 21 oktober 2022, beslutat om förvärv av egna aktier i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Fortnox långsiktiga aktiesparprogram ESSP 2022 och säkerställa därtill kopplade kostnader för sociala avgifter.

Förvärv av egna aktier kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023.
Förvärv får ske av högst 318 562 aktier (eller 0,05 procent av Fortnox aktier) och ska ske på Nasdaq
Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Förvärv kommer att ske till
ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. Förvärv
kommer att verkställas av värdepappersföretag eller kreditinstitut på uppdrag av Fortnox.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Fortnox till 609 744 700
aktier. Fortnox innehar inga egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att rapporteras
till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

För fullständigt bemyndigande, som beslutades om av den extra bolagsstämman, se www.fortnox.se .

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
februari 2023 kl. 16.15. CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tommy Eklund, vd Fortnox
Telefon: + 46 (0) 72-369 73 50
E-post: tommy.eklund@fortnox.se

The board of directors of Fortnox resolves to acquire own shares

The board of directors of Fortnox AB (publ) has today resolved, pursuant to the authorization granted by the extraordinary general meeting held on 21 October 2022, to acquire own shares in order to secure delivery of shares to the participants in Fortnox’s long-term share savings program, ESSP 2022, and to secure therewith related social security costs.

Acquisitions of own shares may be made on one or more occasions during the period up to the annual general meeting 2023. The acquisitions may comprise a maximum of 318,562 shares (or 0.05 percent of the shares in Fortnox) and shall be made on Nasdaq Stockholm in accordance with the Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. The acquisitions shall be made at a price per share within the registered price interval at any given time, meaning the spread between the highest buying price and the lowest selling price. Payment for acquired shares shall be made in cash. Repurchases will be executed by an investment firm or credit institution on behalf of Fortnox.

At the time of this press release, the total number of shares in Fortnox amounts to 609,744,700 shares. Fortnox does not hold any own shares. Completed acquisitions of own shares will be reported to Nasdaq Stockholm in accordance with applicable rules.

For complete authorization, resolved by the extraordinary general meeting, please see www.fortnox.se .

This information was submitted for publication, through the agency of the contact person below, on 15 February 2023 at 16.15. CET.

For further information please contact:

Tommy Eklund, CEO Fortnox

Telephone: + 46 (0) 72-369 73 50

E-mail: tommy.eklund@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.