Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 21 mars 2018|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Beslut av årsstämman i Fortnox AB

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2017 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,25 kronor per aktie med 23 mars 2018 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 28 mars 2018. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra stycken utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamoten Anna Frick samt nyval av Andreas Kemi, Trond Dale och Kerstin Sundberg som styrelseledamöter. Andreas Kemi valdes som styrelseordförande.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor från revisionsbolaget KPMG AB kommer att vara den auktoriserade revisorn Mats Kåvik.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvoden ska utgå med 420 000 kronor till styrelseordföranden och med 210 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvoden, för arbete inom revisionsutskottet, ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att arvoden, för arbete inom ersättningsutskottet, ska utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen, vilka i korthet innebär att de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2018 ska vardera utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning. Om en aktieägare avstår går erbjudandet till den aktieägare som därefter är störst. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

VDs redogörelse på stämman

Vid årsstämman redogjorde VD Nils Carlsson för utvecklingen under verksamhetsåret 2017 samt inledningen på 2018.

Införande av incitamentsprogram

Stämman beslutade om emission av högst 400 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 april – 30 juni 2021 till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under en period om tio handelsdagar före det att de ledande befattningshavarna erbjuds att förvärva teckningsoptioner. Om samtliga 400 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 8 000 kronor, motsvarande en utspädning på 0,67 procent av aktiekapital och röster givet nuvarande antal aktier i bolaget.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 21 mars kl. 18. 10.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox
andreas.kemi@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.