Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 9 februari 2017|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2016  (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 46,0 procent till 189,3 mkr (129,7).

 • Rörelseresultatet uppgick till 41,9 mkr (24,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,1 procent (18,9)

 • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 24,8 procent (23,2).

 • Dotterbolaget Nox Finans redovisar ett nollresultat för 2016.

 • I resultatet ingår engångskostnader om 3,2 mkr direkt hänförliga till Vismas bud. Exklusive dessa engångskostnader uppgår rörelsemarginalen i koncernen till 23,8 procent (18,9) och i moderbolaget till 26,7 procent (23,8)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 32,6 mkr (19,0)

 • Resultatet per aktier uppgick till 0,56 kr (0,33)

 • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 0,20 (0,16 kr)

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för perioden oktober – december 2016  (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 37,7 procent till 53,6 mkr (38,9)

 • Rörelseresultatet uppgick till 12,5 mkr (9,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,4 procent (23,5). Moderbolagets rörelsemarginal uppgår till 26,3 procent (28,3)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 mkr (7,0)

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,17 kr (0,12 kr)

 • I nettoomsättning och rörelseresultat ingår royaltyersättning från Briox AB om 1,0 mkr (3,0). Exkluderat royaltyersättningen från Briox ökade nettoomsättningen i koncernen med 46,4 procent (37,1) och rörelsemarginalen uppgick till 21,9 procent (17,1).

- VD-kommentar -

Nytt rekordår för Fortnox

Som nytillträdd VD för Fortnox har jag förmånen att få börja med att presentera bolagets hittills bästa bokslut.

Tillströmningen av kunder var under 2016 fortsatt mycket god. Under året fick vi 40 000 nya kunder, vilket är nytt rekord. Sammantaget har vi idag över 155 000 kunder som löpande sköter sin bokföring, fakturering och annan administration i Fortnox molnbaserade program. Vi stärkte därmed ytterligare vår position som den ledande leverantören av internetbaserade affärssystem till mindre företag och organisationer.

En viktig framgångsfaktor är vårt unika nätverk av byråpartners. Fortnox har i dag samarbetsavtal med alla större redovisnings- och revisionsbyråer i Sverige. Under 2016 tillkom EY samtidigt som samarbetet med LRF Konsult fördjupades. Nu är fler än 14 400 redovisningskonsulter anslutna och arbetar kontinuerligt med våra program. De är en mycket viktig kanal för att rekrytera ytterligare nya kunder.

Sammantaget ökade försäljningen till drygt 189 Mkr under 2016. Det är en fördubbling på bara två år och en fantastisk prestation. Jag har tidigare arbetat i tillväxtföretag inom IT och telekom och vet vad som krävs för att hela tiden ligga på topp.

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen med drygt 46 procent, justerat för de royaltyintäkter som bolaget erhöll från Briox AB (fd FINT AB) i december 2015 och december 2016. Jämförbar tillväxt för det fjärde kvartalet 2015 var 37 procent.

Justerat för ersättningen från Briox förbättrades rörelseresultatet för kvartalet med närmare 90 procent. Även dotterbolaget Nox Finans utvecklades positivt. Trots att verksamheten fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede nådde bolaget ett nollresultat 2016.

Fortnox infriade därmed med god marginal koncernens finansiella mål om en genomsnittlig årlig tillväxt på minst 25 procent och rörelsemarginal på minst 20 procent.

Även i andra avseenden var 2016 ett händelserikt är. Vid årsstämman i juni tillträde en till stora delar ny styrelse. Jag själv är ny som VD sedan mitten av november. Inom kort tillträder Joachim Lindow som ny VD för Nox Finans, vårt dotterbolag som erbjuder marknadens smartaste finanstjänster för små och mindre företag. Joachim Lindow har lång erfarenhet av bank och finans och kommer närmast från tjänsten som Sverigechef för Ikanobanken.

Med en delvis ny ledning med mångårig erfarenhet av digitalisering och finansiell verksamhet, en rekordstor orderstock och stabila finanser, är vi väl rustade för att ta oss an kommande utmaningar.

Tillväxten har fortsatt högsta prioritet. Vi ska växa både genom rekrytering av nya kunder, och merförsäljning till befintliga kunder. Fortfarande är det många företag som ännu inte tagit steget att sköta sin bokföring i molnet. För andra kvarstår mycket arbete innan de har fullt ut digitaliserat sitt administrativa flöde.

Fortnox arbetar efter devisen ”Småföretagens bästa vän”. Vi kommer därför fortsätta att investera tid och resurser för att förbättra befintliga tjänster men också att utveckla nya tjänster och ny funktionalitet.

Jag vill avslutningsvis tacka våra kunder, partner, medarbetare och aktieägare för ett gott samarbete 2016 och samtidigt välkomna er till nytt spännande år.

Nils Carlsson

Verkställande direktör

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.