Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 15 februari 2024

Ökad marginal inom alla affärsområden

Fortnox pressbild Q4 2023
Av: Fortnox pressbild Q4 2023

Antalet kunder växte med 16 000 i det fjärde kvartalet, till 536 000 samtidigt som vår ARPC ökade med 8 kronor till 268.  Nettoomsättningen steg med 26 procent till 451 Mkr, jämfört med motsvarande kvartal 2022, och rörelseresultatet växte med 48 procent till 186 Mkr, vilket gav en rörelsemarginal på 41 procent - den högsta marginalen för ett fjärde kvartal. RoF, dvs rörelsemarginal och omsättningstillväxt kombinerat, uppgick till 68 procent.  

Stabil kundtillväxt i en svag konjunktur

Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur, enligt Konjunkturinstitutet. Enligt den senaste tillgängliga informationen minskade antalet nystartade företag i Sverige med en procent i det tredje kvartalet 2023, jämfört med året innan. Antalet nystartade företag per kvartal har minskat sedan andra halvan av 2021, en tendens som alltså fortsätter, enligt myndigheten Tillväxtanalys. Trots det ekonomiska läget växte Fortnox med 16 000 kunder under kvartalet, och fortsatte därmed att ta marknadsandelar. Marginalen ökade inom alla affärsområden. Med hjälp av en ökad tillväxt under årets sista kvartal uppgick RoF till 70 procent för helåret 2023.

Fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 451 (357) Mkr, en ökning med 94 Mkr eller 26 procent.

  • Förvärv stod för 1 Mkr eller 0 procentenheter av ökningen.

 • Rörelseresultatet uppgick till 186 (126) Mkr, en ökning med 60 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 186 Mkr.

 • Rörelsemarginalen uppgick till 41 (35) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 41 procent.

 • Resultatet efter skatt uppgick till 188 (94) Mkr.

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,31 (0,15) kr.

Helåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 642 (1 276) Mkr, en ökning med 366 Mkr eller 29 procent.

  • Förvärv stod för 6 Mkr eller 0 procentenheter av ökningen.

 • Rörelseresultatet uppgick till 673 (464) Mkr, en ökning med 208 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 682 Mkr.

 • Rörelsemarginalen uppgick till 41 (36) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 42 procent.

 • Resultatet efter skatt uppgick till 570 (347) Mkr.

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,94 (0,57) kr och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,93 (0,57) kr.

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,20 (0,12) kr per aktie, motsvarande en total utdelning om 122 Mkr, en ökning med 67 procent jämfört med föregående år.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.