Pressmeddelande

Publicerad: 22 mars 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ)

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 28 april 2016 samt har anmält sig till stämman senast torsdagen den 28 april 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 28 april 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske via www.fortnox.se/extrabolagsstamma2016 , per post till Fortnox AB (publ), Att: Karin Korpe, Box 427, 351 06 Växjö, per telefon 0470-78 50 29 på vardagar mellan kl. 10.00 och 16.00, eller per e-post till ir@fortnox.se . I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor, Framtidsvägen 10A, Växjö, och på bolagets webbplats, www.fortnox.se .

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av en eller två justeringsmän

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Beslut om antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter för kommande räkenskapsår

 7. Beslut om antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter

 8. Fastställande av arvode till styrelsen

 9. Val av styrelse

 10. Stämmans avslutande

Punkterna 7 och 9

Valberedningen, bestående av Leif Johansson, styrelsens ordförande, Olof Hallrup, representerande ett innehav om ca 23,57 % av aktierna i bolaget, Donald Sällqvist, representerande ett innehav om ca 3,77 % av aktierna i bolaget, samt Klas Bengtsson representerande ett innehav om ca 3,38 % av aktierna i bolaget, har meddelat bolaget följande inför den extra bolagsstämman.

Valberedningsledamöterna Leif Johansson, Donald Sällqvist och Klas Bengtsson föreslår omval av nuvarande styrelse och således:

 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter,

 • omval av Arne Karlsson, Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Erik Fjellborg, Leif Johansson och Olof Hallrup.

 • omval av Leif Johansson som styrelsens ordförande.

Olof Hallrup har reserverat sig mot ovanstående förslag.

De föreslagna styrelseledamöterna har bekräftat för valberedningen att de står till förfogade för omval till skillnad från vad som tidigare kommunicerats.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Punkterna 6, 8 och 9 i ovanstående förslag till dagordning anger de ärenden som First Kraft AB och Karlo Hallrup AB har begärt ska behandlas vid stämman. First Kraft AB och Karlo Hallrup AB har inte meddelat bolaget något förslag som de önskar lägga fram under något ärende i förslaget till dagordning. Som tidigare kommunicerats avser bolaget att hålla ordinarie årsstämma den 13 maj 2016.

Växjö i mars 2016

Styrelsen för Fortnox AB (publ)

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.