Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 11 april 2024

Kommuniké från årsstämma 2024 i Fortnox AB (publ)

Årsstämman2024
Av: Årsstämman2024

Årsstämman fastställde resultat­ och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2023. Stämman beslutade enligt samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. Fortnox VD Tommy Eklund redogjorde för både omsättning och rörelseresultat för bolaget under det gångna året.

Kommuniké från årsstämma 2024 i Fortnox AB (publ)

Årsstämman fastställde resultat­ och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2023. Stämman beslutade enligt samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Fortnox VD Tommy Eklund redogjorde för både omsättning och rörelseresultat för bolaget under det gångna året.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, med utdelning om 0,20 kronor per aktie samt att avstämningsdag ska vara 15 april 2024.

Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade om omval av ledamöterna Anna Frick, Lena Glader, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup och Per Bertland. Olof Hallrup omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor kommer fortsatt att vara den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Arvoden till styrelsen samt till revisions- och ersättningsutskott beslutades enligt förslag från valberedningen. Valberedningen kommer även fortsatt att utgöras av representanter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten för 2023.

Långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2024) för nuvarande och framtida fastanställda inom Fortnox-koncernen. Deltagande i ESSP 2024 förutsätter att deltagaren bidrar med en egen investering genom förvärv av aktier i Fortnox (s.k. sparaktie) under en period om tolv (12) månader. För varje sparaktie kommer deltagaren erbjudas att vederlagsfritt erhålla en aktie i Fortnox efter utgången av en treårig inlåsningsperiod, förutsatt fortsatt anställning och bibehållande av egen initial investering i sparaktier.

Årsstämman beslutade i samband därmed, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2025, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst 649 654 aktier i bolaget för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i ESSP 2024 och ESSP 2023 (ett motsvarande aktiesparprogram som beslutades om av årsstämman 2023) samt för att säkra kostnader och sociala avgifter hänförliga till aktiesparprogrammen. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt får överlåta högst 390 623 av de av bolaget förvärvade aktierna till deltagare i ESSP 2024.

Årsstämman bemyndigade slutligen styrelsen att, under perioden fram till årsstämman 2025, vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 199 219 aktier i) på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller ii) till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga till ESSP 2024, ESSP 2023 och ESSP 2022.

Bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital kan ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Fullständiga förslag och protokoll

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats inom två veckor.

Denna pressinformation lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 11 april 2024 kl. 15.40 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.