Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 24 april 2015|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari – mars 2015

Stark försäljningstillväxt och strategiska investeringar för ökad lönsamhet

Det nya året har börjat med en rivstart. Försäljningen ökade under kvartalet med närmare 25 procent till 27,7 Mkr samtidigt som orderingången var bättre än väntat. För första gången i Fortnox historia översteg orderstocken 100 Mkr. Viktiga strategiska investeringar har dock, som väntat, kortsiktigt belastat rörelseresultatet.

Den ökade försäljningen beror dels på att allt fler kunder väljer att köpa flera tjänster från oss, dels på ett fortsatt stort inflöde av nya kunder.  Den 31 mars uppgick antalet kunder till 97 600 och under april kommer vi kunna räkna in vår 100 000:e kund.

Med 100 Mkr i orderstocken och 100 000 kunder har vi passerat två viktiga milstolpar. Fortnox befäster därmed sin ställning som Sveriges ledande leverantör av affärssystem för mindre företag, organisationer och redovisningsbyråer.

Detta är givetvis en viktig sporre för oss alla som arbetar på Fortnox och jag vill passa på att tacka våra kunder för det förtroende de visar oss.

I februari lanserade vi även vår nya tjänst för faktura- och reskontraservice, som är utvecklad av vårt dotterbolag, Nox Finans. Efter pilottester med ett urval kunder är den nu tillgänglig för alla kunder som använder Fortnox fakturerings- och bokföringsprogram.

Fortnox reskontraservice erbjuder en helintegrerad lösning som förenklar och automatiserar hanteringen av fakturor, påminnelser, inkasso och bokföring. Det är en unik lösning, inget annat affärssystem på marknaden kan erbjuda något liknande. Och betalningsmodellen är densamma som för Fortnox plustjänster - användaren betalar bara ett mindre belopp per transaktion. Tjänsten sparar både tid och pengar åt företagen och gensvaret från marknaden har varit mycket positiv. Vi befinner oss fortfarande i introduktionsstadiet, men jag bedömer att det finns en stor potential för denna nya tjänst.

Under april lanserades ytterligare en ny tjänst, Fortnox Attest, som erbjuder ett säkert och effektivt attestflöde och är lika enkel att sätta upp som den är att använda - i datorn, surfplattan eller mobilen. För att skapa enklare hantering och rätt värden har vi byggt modulen direkt integrerad i redovisningen på ett helt nytt sätt.

Samtidigt fortsätter arbetet med att flytta över våra kunder till vår nya tekniska plattform F3. Vid periodens slut hade 86 procent av kunderna konverterats till den nya plattformen och vi räknar med att huvudparten av kunderna kommer att ha flyttats över till sommaren. Förutom att Fortnox kunder får tillgång den absolut senaste tekniken, kan vi frigöra interna resurser då vi  inte längre behöver upprätthålla support på två plattformar.

Fortnox har ambitionen att vara småföretagens bästa vän genom att tillhandahålla tjänster som förenklar och effektiviserar tillvaron för de mindre företagen. Det är också skälet till varför vi under våren samarbetar med mobiloperatören Telenor i deras kampanj för att jobba smartare. Kampanjen innebär att Fortnox varumärke och produkter exponeras dels  i 70 Telenorbutiker, dels hos 200 Telenoråterförsäljare samt på Telenors kampanjwebb.

Sammantaget uppgick koncernens rörelseresultat till 2,7 Mkr, vilket är bättre än förväntat. Rörelsemarginalen  var 9,6 procent.  Både resultatet och marginalen är lägre jämfört med samma period förra året. Det beror att på vi under hösten rekryterade ett flertal nya medarbetare till vår supportorganisation och utvecklingsavdelning. Investeringarna i ny personal är viktiga för att vi ska kunna hantera de ökade volymerna och infria våra långsiktiga mål om tillväxt och lönsamhet. Kortsiktigt påverkar de ökade personalkostnaderna vår marginal, men nu är organisationen på plats och vi räknar med ett begränsat rekryteringsbehov under resten av året.

Resultatet har även belastats av investeringarna i vårt dotterbolag Nox Finans. Även fortsättningsvis kommer vi i att investera i produktutveckling och marknadsföring i vårt dotterbolag. Exklusive Nox Finans uppgick rörelsemarginalen till 13,8 procent, jämfört med 16,7 procent samma period föregående år. Återigen handlar det om strategiska investeringar som vi är övertygade om kommer att komma aktieägarna till del i form av ökad lönsamhet och aktieägarvärde.

Sara Arildsson, Verkställande direktör

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.