Pressmeddelande

Publicerad: 21 juni 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Valberedingens förslag till styrelse, revisorer och arvodering (punkterna 10-12 i kallelse till årsstämma) i Fortnox

 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

 • omval av Arne Karlsson, Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Erik Fjellborg, Leif Johansson och Olof Hallrup.

 • omval av Leif Johansson som styrelsens ordförande.

 • att revisionsbolaget Andersson & Co väljs som revisor. Huvudansvarig revisor från Andersson & Co kommer att vara den auktoriserade revisorn Victoria Rodin.

 • att arvode till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (dvs. 177 200 kronor) i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och åtta prisbasbelopp (dvs. 354 400 kronor) i arvode till styrelseordföranden. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas. Valberedningen förslår vidare att 10 000 kronor ska utgå i arvode till var och en av ledamöterna i nomineringsutskottet, ersättningsutskottet samt revisionsutskottet.

 • att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen består av Leif Johansson, styrelsens ordförande och sammankallande i valberedningen, Olof Hallrup, representerar First Kraft AB, Donald Sällqvist samt Klas Bengtsson. Ordförande i valberedningen Olof Hallrup deltog ej i mötet

För ytterligare information kontakta:

Leif Johansson, medlem av valberedningen, 070-520 40 25, leif.johansson@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.