Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 30 januari 2008|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FORTNOX AB (PUBL), ORG NR 556469-6291

Försäljningen under året uppgick till 3 666 (2 049) kkr. Resultat efter skatt blev -6 831 (-1 359) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,20 (-0,05) kr.

Försäljningen under det fjärde kvartalet uppgick till 1 385 (685) kkr. Resultat efter skatt blev -2 151 (-1 410) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,06 (-0,05) kr.

Under året har byte av redovisningsprincip till att följa Redovisningsrådets rekommendationer skett. Detta har inneburit en förbättring av rörelseresultatet med 2 213 tkr för helåret och 1 261 tkr för fjärde kvartalet i jämförelse med tidigare tillämpade redovisningsprinciper i och med att Bolaget har aktiverat arbete för egen räkning med motsvarande belopp.

VD kommenterar

Fortnox har under året haft en stark tillströmning av nya kunder. Inte minst har det fjärde kvartalet visat att vår affärsidé är stark genom en kraftig omsättningsökning. Genom den breddning som vi nu gör med de nya produkterna Tidredovisning och Webbshop ser vi fram mot en fortsatt stark tillväxt under 2008.

Abonnemangsförfarandet innebär en stor trygghet för både kunder och Fortnox. Orderstocken för 2008 var vid årets ingång över 4 Mkr.

Marknaden för internetbaserade program är i början av en mycket stark tillväxt. Fortnox har en ledande position och kommer att under 2008 fortsätta sin starka expansion både inom Sverige och i ett antal andra länder. För att detta ska ske på ett effektivt sätt kommer Bolaget att emittera nya aktier under våren 2008. Närmare information kommer senare.

Hela bokslutskommunikén för 2007 finns på www.fortnox.se.

Växjö den 30 januari 2008

På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55

Fortnox utvecklar och marknadsför program för bland annat bokföring, fakturering, order, CRM säljstöd och arkivering som är avsedda för användning via internet. Fördelarna för kunderna är att man kan komma åt sina program från vilken PC eller Mac-dator som helst i hela världen om man har tillgång till internet. Flera användare kan också samtidigt arbeta på olika platser med var sitt språk.

Kunderna abonnerar på Fortnox program och betalar en avgift per månad. Abonnemangsförfarandet innebär att Fortnox varje nytt år kommer att börja med en orderstock som är minst lika stor som föregående års fakturering. Anskaffningskostnaden för varje ny kund är hög, men efter ett år ger varje kund ett högt bidrag. Fortnox aktie handlas på NGM Nordic MTF, ISIN kod SE0001966656.

(För fullständig bokslutskommuniké se bifogad fil.)

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.