Bolagsstyrning

Styrelse, utskott och revisorer

Fortnox styrelse

Olof Hallrup

Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1958
Invald i styrelsen: 2011
Utbildning: Olof har en jurist kandidatexamen från Lund/Stockholms universitet och en kandidatexamen i ekonomi från Lund universitet.
Bakgrund: Förvaltare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980 och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag.
Övrig uppdrag*: Styrelseordförande i ArtOn24 AB.

Egna och närståendes innehav*: 114 780 712 aktier.

Anna Frick

Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1968
Invald i styrelsen: 2016
Utbildning: Anna har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm,fördjupning finansiering och marknadsföring.
Bakgrund: Anna har över 30 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt. Tidigare roller är bland annat Vice VD i Garbergs Reklam AB, VD Oakwood Creative (del av NoA Ignite AB), styrelseledamot i Nordnet AB (publ), LeoVegas AB (publ), Logistea AB (publ).
Övriga uppdrag*: Anna är styrelseledamot i Svea Bank AB, Zinzino AB (publ), Medhelp Care AB (publ), Gosol Energy Group (publ)

Egna och närståendes innehav*: 820 aktier.

Magnus Gudéhn

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1962
Invald i styrelsen: 2019
Utbildning: Magnus har en civilingenjörsexamen i mekatronik från Kungliga Tekniska Högskolan.
Bakgrund: Magnus har mer än 30 års erfarenhet av ledning, försäljning och digital innovation inom finans, telekom och industri. Han har haft många olika roller på konsultbolaget HiQ, varav 15 år som vd för olika HiQbolag samt VD för IT-Total i 2,5 år. Magnus har även varit konsult, strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.
Övriga uppdrag*: Magnus är Business Innovation Fellow på IT-Total, styrelsemedlem i Sudo Sweden AB samt strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.

Egna och närståendes innehav*: 22 200 aktier.

Lena Glader

Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet

Född: 1976
Invald i styrelsen: 2021
Utbildning: Lena har en civilekonomutbildning från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Bakgrund: Lena började sin yrkeskarriär som aktieanalytiker på Alfred Berg 2000 och har sedan dess även varit partner på Shared Value i London, ansvarig för Investor Relations på Tele2 AB, drivit egen rådgivningsbyrå i Singapore samt varit operativ chef på Diplomat Communications AB. CFO mellan 2014 och 2018 på Eastnine AB.
Övriga uppdrag*: CFO i Storskogen Group AB (publ), styrelseledamot i Tagehus Holding AB samt styrelseuppdrag i ett antal ägarbolag inom Storskogenkoncernen.

Egna och närståendes innehav*: 1 900 aktier.

Per Bertland

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1957
Invald i styrelsen: 2021
Utbildning: Per har en ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.
Bakgrund: Per har 20 års erfarenhet av att arbeta i ledande positioner i börsnoterade bolag. vd på Beijer Ref AB från 2013 till 2021. Ansvarig för cirka 50 företagsförvärv i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. Per har varit med och utvecklat private label och medverkat till hållbara lösningar inom HVAC industrin.
Övriga uppdrag*: Styrelseordförande i Aktiebolaget Dendera Holding, InArea Group och Inwidio AB (publ). Styrelseledamot i Beijer Ref AB (publ), IV Produkt Aktiebolag, Lindab International AB (publ) samt Small Cap Partners AB.

Egna och närståendes innehav*: 21 000 aktier.

*Aktieinnehav och uppdrag per: 2024-03-31

Revisionsutskottet

Utskottet utövar en tillsyn över koncernens ekonomiska redovisning och rapportering, samt utförd revision. Detta inkluderar uppgifter som att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering - genom att granska års- och hållbarhetsredovisning, utvärdera revisorernas arbete samt granska och utvärdera koncernens interna kontrollarbete.    

Ledamöter

Ledamöterna utses årligen vid styrelsens konstituerande möte. Under 2023 ingår Lena Glader (ordförande), Anna Frick och Olof Hallrup.

Intern kontroll (pdf)

Ersättningsutskottet

Utskottet har både en rådgivande och beredande roll för beslutsärenden, innan dessa behandlas och beslutas i Fortnox styrelse. De huvudsakliga uppgifterna är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat. 

Ledamöter 

Olof Hallrup, Magnus Gudéhn och Per Bertland utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet under 2023, med Olof Hallrup som ordförande. 

Revisorer

Revisorer utses av årsstämman och uppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter. Revisorn har i uppdrag att för aktieägarna granska Fortnox årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Dan Beitner

Huvudansvarig revisor, KPMG

Postadress:

KPMG Vasagatan 16 Box 382

101 27 Stockholm

Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2022

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.