Leverantörskod

Fortnox är en nationell företagsplattform med fokus på att hjälpa företag att starta, växa och utvecklas. Vi har ett ansvar för att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och hållbart sätt genom hela leverantörskedjan och kräver därför även leverantör att agera etiskt och hållbart.

Leverantörskoden, som bygger på principerna i FN:s Global Compact , sammanfattar Fortnox förväntningar på leverantörer vad gäller etiskt och hållbart agerande och  bygger bland annat på principer om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Leverantören skall följa gällande lagar, regler och föreskrifter i de länder de är verksamma. Vid konflikt mellan regler i Leverantörskoden och nämnda regelverk ska leverantören tillämpa det regelverk som fastställer högst standard. Leverantören skall meddela Fortnox i det fall en regel i koden är oförenlig med lag, regel eller föreskrift där leverantören verkar.

Leverantörskoden gäller för samtliga leverantör som förser Fortnox med produkter eller tjänster.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

 • Leverantören skall erbjuda en trygg, säker och fysiskt och psykiskt hälsosam arbetsmiljö.

 • Leverantören skall behandla sina medarbetare med värdighet och respekt. Vi tolererar ingen form av trakasserier, hot, mobbning eller annat olämpligt beteende på arbetsplatsen.

 • Leverantören skall behandla alla lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning eller andra diskrimineringsgrunder i tillämplig lag.

 • Leverantören skall tillämpa rättvisa arbetsvillkor och följa gällande nationella och internationella arbetsrättsliga standarder.

 • Leverantören måste respektera varje medarbetares rätt att organisera sig i, ansluta sig till och avstå från medlemskap i arbetstagarorganisationer. Arbetstagarrepresentanter skall ges möjlighet att fullgöra sina uppdrag och rätten till förhandlingar om kollektivavtal skall respekteras.

 • Leverantören ska stödja och respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter.

 • Leverantören får inte tillämpa någon form av tvångsarbete, fysisk eller mental bestraffning eller hot om bestraffning.

 • Leverantören får inte delta i eller stödja användningen av barnarbete eller andra typer av utnyttjande av barn. Leverantören ska följa tillämpliga nationella lagar och internationella standarder gällande minimiålder för arbete.

Affärsetik

 • Leverantören skall undvika intressekonflikter mellan Fortnox och Leverantören och rapportera faktiska eller potentiella intressekonflikter. En intressekonflikt uppstår exempelvis när leverantörens privata intressen eller personliga relationer är eller kan anses vara i konflikt med Fortnox intressen.

 • Leverantören skall behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Korruption

 • Leverantören skall iaktta nolltolerans mot alla former av korruption, inklusive mutor, bestickning, otillbörliga förmåner och handel med inflytande.

Klimat och miljö

 • Leverantören ska följa tillämplig miljölagstiftning och inneha de miljötillstånd som krävs för verksamheten. 

 • Leverantören ska sträva efter att minska sin negativa miljöpåverkan, bland annat genom att minska sin resursförbrukning och förebygga föroreningar. Fortnox uppmuntrar utvecklingen av miljövänliga teknologier.

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.