Prospekt

Notering på Nasdaq Stockholm 2022

Summering

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 30 mars meddelat att de bedömer att Fortnox AB (publ) uppfyller gällande noteringskrav, och kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel av

Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Fortnox kontor i Växjö.
I korthet
  • Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 13 april 2022 och sista dag för handel på NGM Nordic SME är beräknad till tisdagen den 12 april 2022.

  • Kortnamnet (tickern) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att vara oförändrad (FNOX).

  • Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm.

  • Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

Rådgivare

Cirio Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare i samband med upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Fortnox - Investerare
Prospekt

Prospekt som har upprättats av Fortnox  har godkänts av Finansinspektionen 31/3 2022. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida inom kort.

Styrelseordförandes kommentar

"Bytet till Nasdaq Stockholms huvudlista är ett naturligt steg i Fortnox resa mot att bli det självklara navet för företagande i Sverige. Vår bedömning är att det kommer skapa ett större värde för våra aktieägare"

Olof Hallrup

Styrelseordförande i Fortnox.

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.