A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

A conto är en typ av fakturering som utgör en delbetalning, vanligtvis i form av en förskottsbetalning.
A-skatt är den skatt anställda betalar på sin lön och som betalas in av arbetsgivaren och dras av den anställdes lön.

Affärshändelse

Händelse som påverkar företagets ekonomiska ställning och/eller resultat.

Affärside

Företagets grundtanke kring verksamheten.
En affärsplan är en beskrivning av vad som ska göras för att förverkliga affärsidén.
En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.
Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.
Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Aktivitetsplan

Sammanfattning av de operativa händelser företaget ska göra för ett visst projekt.
Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.

Anbud

Erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett visst pris.
Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.
Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.
Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.
Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Avveckling

Nedläggning av verksamheten.
En avvikelse visar hur verkligheten skiljer sig från vad man förväntade sig, till exempel skillnaden mellan budget och utfall.

B

BIC är det id-nummer som används för att identifiera vilken bank som används vid utlandsbetalningar.
Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder+eget kapital i en balansrapport.

Balansrapport

Sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt.
En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.
Benchmarking innebär att jämföra sitt eget företags verksamhet mot andras.

Beställningspunkt

Anger när nya varor ska beställas till lagret.

Bifirma

Delverksamhet i ett aktiebolag.
Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.
Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Bolagsstämma

Aktieägarnas årsmöte, ett aktiebolags högst beslutande organ.
Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs och stå för skulden så som sin egen.

Borgensman

Den som gått i borgen.
En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.
En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Break-even

När man går +/- 0.
Brutto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp före skatt och eventuella avdrag.
Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Budget

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser
En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.

C

En check är ett betalningsmedel i form av färdigtryckta blanketter som ställts ut av en bank.

Checkkredit

Lån som är kopplat till ett bankkonto och som man kan använda löpande.

Cykliska bolag

Företag som är väldigt känsliga för konjunktursvängningar.

D

Vänster sida av ett bokföringskonto.

Deflation

Sänkning av prisnivån i ett land. Pengarnas värde ökar.
En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Derivat

Värdepapper vars värde påverkar underliggande vara - till exempel aktier.

Devalvering

Nedskrivning av ett lands valuta.

Differentiering

Att särskilja sig mot sina konkurrenter på ett positivt sätt - till exempel högst kvalitet, bäst service eller liknande.

Dubbel bokföring

Regelverk inom bokföring som innebär att varje transaktion bokförs på minst två konton. En gång på debet, och en på kredit.

E

Ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser.
Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Ekonomisk livslängd

Den tid som det finns ett ekonomiskt värde i en maskin eller inventarie.

Enkel bokföring

Kassabok med 2 kolumner för inkomster och utgifter.
Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Enskild näringsidkare

Företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.
En entreprenör är en idérik och företagsam person som skapar nya affärsmöjligheter.

Export

Försäljning av varor och tjänster till utlandet.

F

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.
FA-skatt är en skatt som gäller för personer som både är löntagare och bedriver enskild näringsverksamhet.

Factoring

Belåna eller sälja sina kundfakturor till en extern part.
En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Fasta kostnader

Kostnad som är samma oavsett antalet enheter som produceras eller säljs.

Finansiering

Sätt att skaffa kapital.

Firma

Benämning av en näringsidkares verksamhet.

Fondemission

Utdelning av ett företags vinst i nya aktier till nuvarande ägare. Omdisponering från fritt eget kapital till bundet.
En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person.

Följesedel

Dokument om innehåll som följer med vid paketleverans.
Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Företagsform

Juridisk form med regler som ett företag ska följa.

Förlust

Negativt resultat.

Förmån

Ett positivt erbjudande, eller ersättning för arbete, som en anställd kan nyttja utöver lön.

G

Garanti är en utfästelse, ett avtal, att säljaren ansvarar för reparation, kompensation eller återbetalning av en vara under en viss tid.
Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.

Grossist

Ett företag som handlar i stora volymer med andra företag.

H

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Hemtagningskostnader

Kostnader för att få varor till företaget.

I

IBAN är en standard för kontonummer som gör att betalningar till och från utlandet sker med större säkerhet.

Import

Köp av varor från ett annat land.

Inbetalning

Likvida medel (pengar) in till företaget.
Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Ingående behållning (IB)

De ingående likvida medel man har när man startar en period i en likviditetsbudget. Förkortas ofta med IB.
Ingående moms är den moms som företag betalar som en del av priset vid inköp av varor och tjänster.
Inkasso är ett samlingsnamn för företag som driver in skulder.

Inkomst

Försäljning utan hänsyn till period.

Inkurans

Värdeminskning av en vara på grund av slitage eller skada.

Intäkt

Försäljning som gäller under en period.

Inventarier

Företagets anläggningstillgångar som till exempel inredning, datorer, maskiner med mera.

Investering

Kapitalinsats som förväntas ge framtida avkastning.
Investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra bolag och har detta som verksamhet.

J

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

K

Kapital är en insats som kan ge avkastning.
En kartell är ett organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad.

Kassabok

En bok där du skriver in dina inkomster och utgifter.
Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Kommersiell

Verksamhet som är menat att generera intäkter.

Komplementär

Den som har obegränsat ansvar i ett kommanditbolag.

Koncern

Benämning för ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.

Konjunktur

Rådande ekonomiskt tillstånd.
Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Konkurrensmedel

Sätt som företagen använder för att öka sin konkurrensförmåga.

Konkurrent

Företag som säljer samma produkter eller tjänster till samma kundgrupp.
Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Kontering

Bokföringsaktivitet.

Kooperativ

Ett sätt att organisera och driva ett företag. Man ska vara minst tre medlemmar.

Kostnad

Värdet av förbrukade resurser under en period.
Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.

Kreditfaktura

När pengar ska betalas tillbaka på en utställd faktura.

Kundregister

Förteckning över företagets kunder.
Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har.
Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.

L

LAS, förkortning för Lagen om anställningsskydd, är en lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen reglerar olika anställningsformer och vad som gäller vid en uppsägning.
Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.
Leasing innebär att hyra en inventarie till en fast kostnad.

Leverantör

Företag som säljer varor/tjänster.

Licens

Lämna ut rätten till någon annan att till exempel tillverka en produkt.

Likvida medel

Tillgångar som man snabbt kan omsätta i kontanter.

Likvidation

Ett aktiebolag som avslutas och upplöses.
Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.
En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar.

Logotyp

Symbol, text eller grafisk bild som symboliserar ett företag.

Långivare

Den som lånar ut pengar.
Lön är ersättning för utfört arbete.

Lönsamhet

Ett företags vinst.

M

Marknad

Ställe där köpare och säljare möts.
Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Marknadsplan

Handlingsprogram för marknadsföringen under en viss period.

Marknadssegment

En specifik del av marknaden.

Marknadsstrategi

Övergripande riktlinjer för hur marknaden ska bearbetas.

Mellanhand

Företag mellan tillverkare och slutkund.

Mervärdesskatt

Indirekt skatt som tas ut på varor och tjänster som säljs. Kallas också moms.
Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.
I en momsdeklaration redovisar företaget sin ingående moms och utgående moms.
Momsregistreringsnummer (VAT) är ett unikt nummer som Skatteverket delar ut för alla som registreras för redovisning av moms.

Mönsterskydd

Skydd av en produkts utseende.

N

Netto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp efter skatt och eventuella avdrag.
Nettolön är den lön den anställde får efter löneavdrag.

Nominell

Ursprungliga värdet.
Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.
Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.

O

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.
En offert är ett skriftligt erbjudande från ett företag.
Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.
En organisation är en struktur som verkar mot gemensamma mål.
Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

P

Pantbrev är en handling som bevisar att en fastighet blivit intecknad. När du tar ett bolån för att köpa en fastighet kan banken ta fastigheten som säkerhet för lånet. Handlingen som bevisar inteckningen av fastigheten kallas för pantbrev.
Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.
Periodiseringsfond innebär att skjuta upp en del av vinstskatten till senare år.

Primärdata

Insamling av ny information som man gör själv.
Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.
Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Prisledare

Att vara billigast i sitt segment.
Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Produktion

Resultatet av tillverkning.

Prognos

Förutspå framtida händelser.
Ett projekt är en arbetsinsats som är väl avgränsat i tid, omfattning och kostnad.

Prototyp

Testmodell.

R

ROT-avdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för arbeten som utförs i hemmet. ROT-avdrag beviljas för den arbetstid som arbetet avser och gäller inte för t.ex materialkostnader.
RUT-avdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för hushållsarbeten i en bostad.

Realisation

Nedsatt pris.

Redovisning

Samma som bokföring. Ordna och sammanställa företagets affärshändelser.
En redovisningskonsult utför redovisnings- och bokföringstjänster åt företag.

Referens

Någon som kan gå i god för dig och intyga dina kompetenser.
Reporänta, även kallad styrräntan, är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till och själv lånar pengar för.
Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.
En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.

Resultatrapport

Uppställning över en periods intäkter och kostnader. Samma som resultaträkning.
En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.
Revision är en oberoende granskning och bedömning av ett företags redovisning och förvaltning.

Revisionsberättelse

Rapport där revisorn redovisar sin granskning av företagets räkenskaper.
En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.

Riskkapital

Pengar som investeras i ett företags egna kapital med hög risk och med förväntningar på framtida avkastning.
Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.
Räntabilitet visar ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet.

Rörliga kostnader

Kostnader som varierar med ändrad volym.

S

Sekundärdata

Information som någon annan har tagit fram.
Semesterersättning är den lön man får om man inte tar ut semester.
Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.
Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Sortiment

Utbud av varor.

Startkapital

Pengar för att komma igång med verksamheten.
En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

Säte

Platsen där en juridisk person har sin hemvist.

T

Tjänst

En aktivitet som tillför värde för mottagaren.
Traktamente är en ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor, för att täcka en ökad kostnad för den anställda.
Trängselskatt är en avgift som betalas för att färdas på en viss väg vid en viss tidpunkt.
Tull är en avgift på främst importerade varor.

U

Upphovsrätt är en ensamrätt på ett konstnärligt verk.

Utbetalning

Affärshändelse då pengarna verkligen betalas ut.

Utdelning

Fördelning av ett aktiebolags vinst till aktieägarna.

Utgift

Anskaffningspris för en resurs, utan hänsyn till period.

Utgående behållning (UB)

Den likviditet som finns i slutet av en månad när man gör en likviditetsbudget. Förkortas ofta med UB.

V

VAT-nummer

VAT-nummer är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer.
VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.
En valutakurs anger hur mycket en valuta kan växlas mot i förhållande till en annan valuta.

Varukostnad

Inköpskostnad för de varor som man sålt under en period.

Varulager

Varor som köpts in men ännu ej sålts.
Varumärken är specifika namn, symboler, tecken, associationer som särskiljer företag, produkter eller tjänster från andra liknande dito.

Vinst

Ett positivt resultat. Det som företaget har gått plus med.

Vinstdisposition

Fördelning av företagets vinst.
Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst.
Vision är det som ett företag eftersträvar att uppnå och att bli i framtiden. Visionen fungerar som en ledstjärna för företaget och dess medarbetare.

Värdeminskning

Minskning av en maskin eller inventaries värde under en period. Samma som avskrivning.

Å

Ångerrätt innebär rätten att returnera en vara.
En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.
En återförsäljare är ett företag som säljer till slutkonsument.

Ö

Överskott

Vinst.