A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

A conto är en delbetalning, vanligtvis i form av en förskottsbetalning. A conto används ofta vid långvariga uppdrag med höga betalningsbelopp.
A-skatt är den skatt anställda betalar på sin lön och som betalas in av arbetsgivaren och dras av den anställdes lön.
När en ekonomisk transaktion dokumenteras genom en verifikation i företagets bokföring, kallas det för en affärshändelse.
Affärsidén är företagets grund. Den beskriver syftet med verksamheten och hur företaget ska tjäna pengar.
En affärsplan är en beskrivning av vad som ska göras för att förverkliga affärsidén.
En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.
En aktiebok är en förteckning över aktier och aktieägare i ett aktiebolag.
Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.
Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.
När en näringsidkare arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning kallas verksamheten för aktiv näringsverksamhet.
Sammanfattning av de operativa händelser företaget ska göra för ett visst projekt.
Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.
Ett anbud är ett erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett bestämt pris. Anbud kallas ibland för offert.
En anläggningstillgång i ett företag är en tillgång avsedd att innehas och användas under en längre tidsperiod. Motsatsen till anläggningstillgångar är omsättningstillgångar.
Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.
Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.
Ett arbetstidsschema är ett schema som fastställs av arbetsgivaren där den anställdes ordinarie arbetstid ska finnas med.
Attest innebär att skriftligen godkänna något.
Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.
Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.
Avtalsfakturering används ofta för företag som ständigt gör återkommande likadana fakturor till sina kunder, exempelvis hyresfakturor.
Avveckling innebär nedläggning av verksamhet.
En avvikelse visar hur verkligheten skiljer sig från vad man förväntade sig, till exempel skillnaden mellan budget och utfall.
Avvikelseperiod är den period som avvikelser i ordinarie schema hämtas ifrån när man pratar om lön.

B

BIC är det id-nummer som används för att identifiera vilken bank som används vid utlandsbetalningar.
Balanskonton ingår i balansräkningen och redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital.
Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder+eget kapital i en balansrapport.
En balansrapport visar ett företags tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle.
En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.
En koppling mellan bank och ekonomisystem för att underlätta bokföring och fakturahantering.
Benchmarking innebär att jämföra sitt eget företags verksamhet mot andras.
Beställningspunkt används inom lagerplanering och anger när nya varor eller nytt material ska beställas.
Om du sålt något till någon som inte betalar kan du ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den återbetalningsskyldige inte protesterar resulterar ansökan i ett utslag (ett beslut). Det är utslaget som ligger till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden.
Bifirma är ett särskilt namn som ett företag kan använda för en avgränsad del av näringsverksamheten.
Om du har utlägg för drivmedel eller använder din privata bil i jobbet kan du få bilersättning som kompensation.
Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.
Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.
Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.
Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.
Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs och stå för skulden så som sin egen.
En borgensman är någon som garanterar att en annan person kan betala tillbaka en skuld. Skulle en låntagare exempelvis inte klara av att betala tillbaka ett lån är borgensmannen förpliktad att betala tillbaka lånet för låntagarens räkning.
En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.
En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.
Break-even, eller nollpunkt, är det finansiella läge där intäkter och kostnader är lika stora.
Brutet räkenskapsår innebär att räkenskapsåret inte följer kalenderåret.
Brutto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp före skatt och eventuella avdrag.
Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.
Bruttolöneavdrag innebär att arbetstagaren får en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån.

Budget

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser
En budget är en prognos av företagets ekonomiska händelser under kommande räkenskapsår. Budgetering är den process som leder fram till en budget.
En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.

C

En check är ett betalningsmedel i form av färdigtryckta blanketter som ställts ut av en bank.
Checkkredit är ett på förhand avtalat lån som ett företag kan utnyttja löpande upp till en viss gräns.
Cykliska bolag är bolag vars verksamhet och ekonomiska prestation påverkas mycket av konjunkturen.

D

Vänster sida av ett bokföringskonto.
Debiteringsgraden anges i procent och visar antal debiterade timmar i förhållande till antal arbetade timmar och är ett nyckeltal som används av tjänsteföretag.
Deflation innebär att den allmänna prisnivån i ett land minskar. Själva penningmängden minskar, vilket resulterar i att själva värdet hos pengarna ökar.
En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.
Derivat är ett samlingsnamn på värdepapper vars värde påverkar en underliggande tillgång, till exempel aktier och obligationer.
Devalvering är en nedskrivning av ett lands valuta i förhållande till andra valutor.
Differentiering används som en marknadsföringsstrategi för att skilja sig från konkurrenterna, till exempel genom hög kvalitet och bra service.
En direkt kostnad är en kostnad som kan kopplas till en vara eller tjänst.
Dubbel bokföring innebär att en affärshändelse bokförs på minst två konton; en gång i debet och en gång i kredit. Summan i debet och kredit måste alltid balansera.

E

E-faktura är en metod för att skicka ut fakturor digitalt.
EDI är en metod för att överföra information, exempelvis fakturor, på elektronisk väg.
Med efterbevakning kan företag hålla fordringar aktuella genom att fortsätta skicka ut inkassokrav.
Egenavgifter är sociala avgifter som en egenföretagare ska redovisa och betala till staten.
Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.
Eget uttag är ett uttag från ett företag för privat bruk, ofta i kontanter.
Ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser.
Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.
Ekonomisk livslängd är det tidsspann som en investering beräknas vara till ekonomisk nytta i ett företag.

Enkel bokföring

Kassabok med 2 kolumner för inkomster och utgifter.
Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.
En enskild näringsidkare är en privatperson som driver en enskild firma.
En entreprenör är en idérik och företagsam person som skapar nya affärsmöjligheter.
Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.
Extern redovisning är reglerad i lagen och ska återge ett företags ekonomiska ställning och resultat under ett räkenskapsår.

F

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.
En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.
Factoring innebär att företag belånar eller säljer sina fakturor till en extern part, ofta ett finansbolag eller en bank.
En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.
Fakturatolkning innebär att informationen på leverantörsfakturor tolkas, digitalt eller manuellt, av en extern part. På så sätt slipper mottagaren själv att manuellt registrera fakturauppgifterna.
Vid fakturering skickas ett betalningskrav ut, fysiskt eller elektronisk, till en kund för en vara eller tjänst.
Med faktureringsmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor vid två tillfällen, när de skickas ut eller tas emot och vid betalningstillfället.
Fasta kostnader förändras inte med verksamhetsvolym. Exempel på fasta kostnader är lokalhyror.
Finansiering är en metod att införskaffa kapital för att genomdriva exempelvis ett planerat projekt.
Firma är benämningen på en näringsidkares verksamhet.
När ett företag omvandlar befintligt fritt eget kapital till aktiekapital kallas det för en fondemission.
Fordonsskatt är en skatt för skattepliktiga fordon som körs på allmän väg.
En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person.
Följesedel är det dokument som medföljer en levererad vara och innehåller uppgifter om varuslag och kvantitet.
Förenklat årsbokslut är ett bokslut för företag med omsättning på högst tre miljoner kronor.
Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.
Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.
När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.
En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.
Förskottsbetalning är en betalning som sker innan en vara har levererats eller en tjänst utförts.
En nyanställd som inte hunnit tjäna in betald semester kan ibland få förskottssemester.
En förvaltningsberättelse är en obligatorisk del av årsredovisningen. Den beskriver företagets viktiga händelser under året som gått och ska ge en rättvisande bedömning av dess verksamhet, ställning och resultat.

G

GLN-nummer är ett lokaliseringsnummer som företag använder för att identifiera olika platser i leveranskedjan. Förknippas ofta med e-fakturering.
Garanti är en utfästelse, ett avtal, att säljaren ansvarar för reparation, kompensation eller återbetalning av en vara under en viss tid.
God redovisningssed betyder att ett företagets redovisning ska upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.
Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.
En grossist bedriver handel i stora volymer, så kallade varupartier, med andra företag.
En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

H

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.
Hemtagningskostnader är ett företags kostnad för att hämta hem en vara eller att få den levererad, till exempel frakt, tull, spedition och försäkring.
Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag.
En huvudarbetsgivare är den arbetsgivare som betalar ut den största delen av någons lön. Begreppet används för personer som har två eller flera arbetsgivare.
En huvudbok är en systematisk sammanställning över ett företags alla affärshändelser sorterad i kontonummerordning.

I

IBAN är en standard för kontonummer som gör att betalningar till och från utlandet sker med större säkerhet.
Med immateriella tillgångar menas förmögenhetsrättsliga tillgångar och inte fysiska föremål. Det kan till exempel vara licensrättigheter eller patent.
Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.
När en kund betalar för en vara eller en tjänst tar man emot en inbetalning. En inbetalning sker när likvida medel kommer in till ett företag.
Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.
Ingående balans är det saldo som finns på ett balanskonto första dagen på ett nytt räkenskapsår.
De ingående likvida medel man har när man startar en period i en likviditetsbudget.
Ingående moms är den moms som företag betalar som en del av priset vid inköp av varor och tjänster.
Inkasso är ett samlingsnamn för företag som driver in skulder.
När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.
Värdeminskning av en vara på grund av slitage eller skada.
Internredovisning ger information om företagets verksamhet och situation till interna intressenter, till exempel chefer och anställda.
En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.
Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.
En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.
Investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra bolag och har detta som verksamhet.

J

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.
Justerat eget kapital är ett nyckeltal som visar företags beskattade egna kapital.

K

Kapital är en insats som kan ge avkastning.
Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal som visar hur företags kapital används i förhållande till omsättningen.
En kartell är ett organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad.
I kassaboken ska företagets alla in- och utbetalningar registreras.
Kassaflöde är företags in- och utbetalningar under en viss period.
En kassaflödesanalys visar ett företags in- och utbetalningar, dvs likviditetsförändring, under en bestämd tidsperiod, vanligen ett räkenskapsår.
Ett kassaregister ska registrera all försäljning av varor eller tjänster som sker mot kontant betalning.
Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.
En kommersiell verksamhet är en affärsinriktad verksamhet med vinstintresse och syfte att generera intäkter.

Komplementär

Den som har obegränsat ansvar i ett kommanditbolag.
Kompletteringsregeln är en metod som kan användas för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget för ett företags inventarier.

Koncern

Benämning för ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.
Med koncernbidrag menas att det sker en överföring mellan olika företag i en koncern.
Konjunktur är det ekonomiska tillståndet, den ekonomiska utvecklingen, i en ekonomi.
Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.
Sätt som företagen använder för att öka sin konkurrensförmåga.
Konkurrenter är aktörer på marknaden som säljer liknande typer av varor eller tjänster till samma kundgrupp som ditt företag.
Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.
Kontantmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter när in- och utbetalningarna sker.
Kontering innebär att man bokför en affärshändelse och noterar vad som hänt i företaget.
Kontoklasser är benämningen på den huvudsakliga klassificering en kontoplan bygger på.
Ett kooperativ är ett sätt att organisera och driva ett företag. Kooperativ ägs ofta av olika individer eller företag tillsammans.
En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.
Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.
Om ett företag har skickat ut en felaktig faktura till kund måste de skicka en kreditfaktura efteråt för att korrigera den första felaktiga fakturan.
En kundfordran uppstår när ett företag har utfört en tjänst eller levererat en vara till en kund men ännu inte fått betalt.
Ett kundregister är en förteckning över företagets kunder.
Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har.
Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.

L

LAS, förkortning för Lagen om anställningsskydd, är en lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen reglerar olika anställningsformer och vad som gäller vid en uppsägning.
Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.
Leasing innebär att hyra en inventarie till en fast kostnad.
En leverantör är en person eller ett företag som överlämnar eller säljer en vara/tjänst.
En licens är ett, ofta tidsbundet, avtal med rätt att bedriva viss verksamhet, till exempel att tillverka en produkt.
Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.
En likvidation upplöser och avvecklar ett bolag. Det finns frivillig likvidation och tvångslikvidation.
Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.
En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar.
En logotyp är en symbol, text eller grafisk bild som representerar ett företag.