A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

A conto är en typ av fakturering som utgör en delbetalning, vanligtvis i form av en förskottsbetalning.
A-skatt är den skatt anställda betalar på sin lön och som betalas in av arbetsgivaren och dras av den anställdes lön.

Affärshändelse

Händelse som påverkar företagets ekonomiska ställning och/eller resultat.
En affärsplan är en beskrivning av vad som ska göras för att förverkliga affärsidén.
En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.
Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.
Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Aktivitetsplan

Sammanfattning av de operativa händelser företaget ska göra för ett visst projekt.
Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.
Ett anbud är ett erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett bestämt pris. Anbud kallas ibland för offert.
En anläggningstillgång i ett företag är en tillgång avsedd att innehas och användas under en längre tidsperiod. Motsatsen till anläggningstillgångar är omsättningstillgångar.
Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.
Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.
Attest innebär att skriftligen godkänna något.
Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.
Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Avveckling

Nedläggning av verksamheten.
En avvikelse visar hur verkligheten skiljer sig från vad man förväntade sig, till exempel skillnaden mellan budget och utfall.

B

BIC är det id-nummer som används för att identifiera vilken bank som används vid utlandsbetalningar.
Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder+eget kapital i en balansrapport.

Balansrapport

Sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt.
En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.
Benchmarking innebär att jämföra sitt eget företags verksamhet mot andras.

Beställningspunkt

Anger när nya varor ska beställas till lagret.
Om du sålt något till någon som inte betalar kan du ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den återbetalningsskyldige inte protesterar resulterar ansökan i ett utslag (ett beslut). Det är utslaget som ligger till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden.
Bifirma är ett särskilt namn som ett företag kan använda för en avgränsad del av näringsverksamheten.
Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.
Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.
Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.
Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.
Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs och stå för skulden så som sin egen.
En borgensman är någon som garanterar att en annan person kan betala tillbaka en skuld. Skulle en låntagare exempelvis inte klara av att betala tillbaka ett lån är borgensmannen förpliktad att betala tillbaka lånet för låntagarens räkning.
En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.
En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Break-even

När man går +/- 0.
Brutto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp före skatt och eventuella avdrag.
Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Budget

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser
En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.

C

En check är ett betalningsmedel i form av färdigtryckta blanketter som ställts ut av en bank.

Checkkredit

Lån som är kopplat till ett bankkonto och som man kan använda löpande.

Cykliska bolag

Företag som är väldigt känsliga för konjunktursvängningar.

D

Vänster sida av ett bokföringskonto.
Deflation innebär att den allmänna prisnivån i ett land minskar. Själva penningmängden minskar, vilket resulterar i att själva värdet hos pengarna ökar.
En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.
Derivat är ett samlingsnamn på värdepapper vars värde påverkar en underliggande tillgång, till exempel aktier och obligationer.
Devalvering är en nedskrivning av ett lands valuta i förhållande till andra valutor.
Differentiering används som en marknadsföringsstrategi för att skilja sig från konkurrenterna, till exempel genom hög kvalitet och bra service.

E

E-faktura är en metod för att skicka ut fakturor digitalt.
EDI är en metod för att överföra information, exempelvis fakturor, på elektronisk väg.
Egenavgifter är sociala avgifter som en egenföretagare ska redovisa och betala till staten.
Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.
Ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser.
Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Ekonomisk livslängd

Den tid som det finns ett ekonomiskt värde i en maskin eller inventarie.

Enkel bokföring

Kassabok med 2 kolumner för inkomster och utgifter.
Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.
En entreprenör är en idérik och företagsam person som skapar nya affärsmöjligheter.
Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.

F

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.
En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.
Factoring innebär att företag belånar eller säljer sina fakturor till en extern part, ofta ett finansbolag eller en bank.
En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Fasta kostnader

Kostnad som är samma oavsett antalet enheter som produceras eller säljs.
Finansiering är en metod att införskaffa kapital för att genomdriva exempelvis ett planerat projekt.
När ett företag omvandlar befintligt fritt eget kapital till aktiekapital kallas det för en fondemission.
Fordonsskatt är en skatt för skattepliktiga fordon som körs på allmän väg.
En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person.
Förenklat årsbokslut är ett bokslut för företag med omsättning på högst tre miljoner kronor.
Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Företagsform

Juridisk form med regler som ett företag ska följa.
En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.
En nyanställd som inte hunnit tjäna in betald semester kan ibland få förskottssemester.

G

Garanti är en utfästelse, ett avtal, att säljaren ansvarar för reparation, kompensation eller återbetalning av en vara under en viss tid.
God redovisningssed betyder att ett företagets redovisning ska upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.
Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.
En grossist bedriver handel i stora volymer, så kallade varupartier, med andra företag.
En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

H

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Hemtagningskostnader

Kostnader för att få varor till företaget.
Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag.

I

IBAN är en standard för kontonummer som gör att betalningar till och från utlandet sker med större säkerhet.
Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Inbetalning

Likvida medel (pengar) in till företaget.
Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Ingående behållning (IB)

De ingående likvida medel man har när man startar en period i en likviditetsbudget. Förkortas ofta med IB.
Ingående moms är den moms som företag betalar som en del av priset vid inköp av varor och tjänster.
Inkasso är ett samlingsnamn för företag som driver in skulder.
När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Inkurans

Värdeminskning av en vara på grund av slitage eller skada.
En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.
Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.
En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.
Investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra bolag och har detta som verksamhet.

J

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.
Justerat eget kapital är ett nyckeltal som visar företags beskattade egna kapital.

K

Kapital är en insats som kan ge avkastning.
Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal som visar hur företags kapital används i förhållande till omsättningen.
En kartell är ett organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad.
I kassaboken ska företagets alla in- och utbetalningar registreras.
Kassaflöde är företags in- och utbetalningar under en viss period.
En kassaflödesanalys visar ett företags in- och utbetalningar, dvs likviditetsförändring, under en bestämd tidsperiod, vanligen ett räkenskapsår.
Ett kassaregister ska registrera all försäljning av varor eller tjänster som sker mot kontant betalning.
Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.
En kommersiell verksamhet är en affärsinriktad verksamhet med vinstintresse och syfte att generera intäkter.

Komplementär

Den som har obegränsat ansvar i ett kommanditbolag.

Koncern

Benämning för ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.
Med koncernbidrag menas att det sker en överföring mellan olika företag i en koncern.
Konjunktur är det ekonomiska tillståndet, den ekonomiska utvecklingen, i en ekonomi.
Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Konkurrensmedel

Sätt som företagen använder för att öka sin konkurrensförmåga.
Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.
Kontantmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter när in- och utbetalningarna sker.
Kontering innebär att man bokför en affärshändelse och noterar vad som hänt i företaget.
Ett kooperativ är ett sätt att organisera och driva ett företag. Kooperativ ägs ofta av olika individer eller företag tillsammans.
En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.
Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.
Om ett företag har skickat ut en felaktig faktura till kund måste de skicka en kreditfaktura efteråt för att korrigera den första felaktiga fakturan.

Kundregister

Förteckning över företagets kunder.
Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har.
Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.

L

LAS, förkortning för Lagen om anställningsskydd, är en lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen reglerar olika anställningsformer och vad som gäller vid en uppsägning.
Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.
Leasing innebär att hyra en inventarie till en fast kostnad.
En leverantör är en person eller ett företag som överlämnar eller säljer en vara/tjänst.
En licens är ett, ofta tidsbundet, avtal med rätt att bedriva viss verksamhet, till exempel att tillverka en produkt.
Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.
En likvidation upplöser och avvecklar ett bolag. Det finns frivillig likvidation och tvångslikvidation.
Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.
En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar.
En logotyp är en symbol, text eller grafisk bild som representerar ett företag.

Långivare

Den som lånar ut pengar.
Lön är ersättning för utfört arbete.
Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

M

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.
Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.
En marknadsplan visar företagets strategier för att nå sina marknadsföringsmål under en viss period.

Marknadssegment

En specifik del av marknaden.

Marknadsstrategi

Övergripande riktlinjer för hur marknaden ska bearbetas.
En medarbetare är någon (ofta anställd) som arbetar tillsammans med en eller flera andra i en verksamhet.

Mellanhand

Företag mellan tillverkare och slutkund.
Mervärdesskatt, eller moms, är en skatt som tas ut på försäljning av varor och tjänster. Mervärdesskatten regleras av staten och läggs på vid konsumtion, när en person handlar något. Både konsumenter och företag betalar mervärdesskatt, dock har företag möjlighet att göra avdrag för ingående moms.
Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.
I en momsdeklaration redovisar företaget sin ingående moms och utgående moms.
Den som är momsskyldig ska redovisa moms i en momsredovisning till Skatteverket.
Momsregistreringsnummer (VAT) är ett unikt nummer som Skatteverket delar ut för alla som registreras för redovisning av moms.

Mönsterskydd

Skydd av en produkts utseende.

N

Netto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp efter skatt och eventuella avdrag.
Nettolön är den lön den anställde får efter löneavdrag.
Nettoomsättning är ett företags intäkter från sålda varor och tjänster efter avdrag för rabatter, moms och skatter.
Nollpunkt är ett begrepp som relaterar till ett läge där ett företags intäkter och kostnader är lika stora.
Nominell är det ursprungliga värdet.
Ett nominellt värde är ett fast värde som inte förändras beroende på hur marknaden ser ut.
Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.
Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.

O

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.
En offert är ett skriftligt erbjudande från ett företag.
Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.
En omsättningstillgång i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar.
Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.
En option ger rätten att antingen köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris inom en avsatt tid.
En organisation är en struktur som verkar mot gemensamma mål.
Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

P

Pantbrev är en handling som bevisar att en fastighet blivit intecknad. När du tar ett bolån för att köpa en fastighet kan banken ta fastigheten som säkerhet för lånet. Handlingen som bevisar inteckningen av fastigheten kallas för pantbrev.
Med passiv näringsverksamhet syftar man på att man själv inte arbetar i verksamheten.
Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.
Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs i de tidsperioder då de intjänats eller förbrukats.
Periodiseringsfond innebär att skjuta upp en del av vinstskatten till senare år.

Primärdata

Insamling av ny information som man gör själv.
Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.
Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Prisledare

Att vara billigast i sitt segment.
Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.
Produktion är ett mätbart resultat av någon slags tillverkning.
Prognoser är ett förändringsinstrument som företag kan använda för att justera verksamheten för att nå eller överträffa målen i budgeten.
Ett projekt är en arbetsinsats som är väl avgränsat i tid, omfattning och kostnad.
En prototyp är en testmodell av något, den första grundformen.
Provision är en rörlig lön som baseras på resultat eller omsättning.

R

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.
En redovisningsbyrå hjälper företag med bokförings- och redovisningstjänster.
En redovisningskonsult utför redovisnings- och bokföringstjänster åt företag.

Referens

Någon som kan gå i god för dig och intyga dina kompetenser.
Referensränta är en räntesats som fastställs av Riksbanken.
Reporänta, även kallad styrräntan, är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till och själv lånar pengar för.
Reskontra är en term som används inom bokföring och som visar information om transaktioner som har gjorts på ett konto. Sådan information kan till exempel vara fakturor och löner.
Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.
En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.

Resultatrapport

Uppställning över en periods intäkter och kostnader. Samma som resultaträkning.
En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.
Revision är en oberoende granskning och bedömning av ett företags redovisning och förvaltning.
En revisionsberättelse är en rapport där revisorn redovisar granskningen av ett företags räkenskaper.
En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.
Riskkapital är pengar som investeras med hög risk i ett företag i utbyte mot inflytande, avkastning och ägarandel.
Rotavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för arbeten som utförs i hemmet. ROT beviljas för den arbetstid som arbetet avser och gäller inte för t.ex materialkostnader.
Rutavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för hushållsarbeten i en bostad.
Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.
Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.
Räntabilitet visar ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet.
Rörelsemarginal är ett nyckeltal som används för att se hur stor procent av omsättningen som återstår för att betala av räntor och skatt. Med hjälp av rörelsemarginalen kan man även räkna ut hur mycket vinst som blir kvar efter alla rörelsekostnader är betalda.

Rörliga kostnader

Kostnader som varierar med ändrad volym.

S

SWIFT code, numera ofta BIC, är en internationell standard för att identifiera banker vid utlandsbetalningar.
Segment betyder att något är avskuret. Segmentering är en marknadsföringsstrategi för att dela upp kunder i olika målgrupper.

Sekundärdata

Information som någon annan har tagit fram.
Semesterersättning är den lön man får om man inte tar ut semester.
Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.
En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.
Skuldsättningsgrad är ett mått på hur mycket skulder ett företag har i förhållande till sitt egna kapitalet.
Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.
Ett sortiment är ett utbud av varor.

Startkapital

Pengar för att komma igång med verksamheten.
En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.
Sysselsatt kapital är summan av ett företags eget kapital och räntebärande skulder eller totala tillgångar minus räntefria skulder.

Säte

Platsen där en juridisk person har sin hemvist.

T

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.
En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.
Traktamente är en ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor, för att täcka en ökad kostnad för den anställda.
Trängselskatt är en avgift som betalas för att färdas på en viss väg vid en viss tidpunkt.
Tull är en avgift på främst importerade varor.

U

Upphovsrätt är en ensamrätt på ett konstnärligt verk.
En utbetalning är en affärstransaktion då pengar betalas ut.
Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.

Utgående behållning (UB)

Den likviditet som finns i slutet av en månad när man gör en likviditetsbudget. Förkortas ofta med UB.
Utgående moms är en skatt som läggs på försäljningspriset av en vara eller en tjänst.

V

VAT-nummer

VAT-nummer är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer.
VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.
En valutakurs anger hur mycket en valuta kan växlas mot i förhållande till en annan valuta.

Varukostnad

Inköpskostnad för de varor som man sålt under en period.

Varulager

Varor som köpts in men ännu ej sålts.
Varumärken är specifika namn, symboler, tecken, associationer som särskiljer företag, produkter eller tjänster från andra liknande dito.
En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.
När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.

Vinstdisposition

Fördelning av företagets vinst.
Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst.
Vision är det som ett företag eftersträvar att uppnå och att bli i framtiden. Visionen fungerar som en ledstjärna för företaget och dess medarbetare.

Värdeminskning

Minskning av en maskin eller inventaries värde under en period. Samma som avskrivning.

W

En webbutik är en butik som drivs på internet.

Å

Ångerrätt innebär rätten att returnera en vara.
En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.
Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.
En återförsäljare är ett företag som säljer till slutkonsument.

Ö

Överskott är något som blir över. I företagssammanhang betyder överskott ett företags samlade vinster efter skatt.